Általános Szerződési Feltételek

 1. A Megbízott vállalja a Megbízó által megrendelt hirdetések megjelentetését a WE!
 2. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részére legkésőbb a leadási határidő lejártáig eljuttatja a megrendelni kívánt hirdetés kéziratát1 vagy egyéb nyomdakész2 hirdetési anyagot.
 3. A nem nyomdakész anyagok megszerkesztését a Megbízott külön megállapodásban egyeztetett díjért vállalja.
 4. PR-cikknek minősül minden olyan anyag, melynek célja a Megbízó vállalkozásának vagy tevékenységének népszerűsítése/ismertetése és írásos formában, grafikus elemekkel illusztrálva, logóval, vagy elérhetőségekkel ellátva jelenik meg.
 5. A Megbízott kötelezi magát arra, hogy a megrendelt hirdetést a Megbízó által igényelt méretben és terjedelemben, megfelelő minőségben megjelenteti.
 6. A Megbízott fenntartja annak jogát, hogy mások személyiségi jogait sértő, illetve törvénybe ütköző hirdetéseket nem közöl.
 7. Átutalásos megrendelés esetén a Megbízott a megjelenést követő 8 napon belül, jelen megrendelő lap 1. pontjában meghatározott összegről számlát állít ki, melyet. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással, a számlán feltüntetett számlaszám javára történik.
 8. Készpénzes fizetési megrendelés esetén a Megbízott a megjelenés időpontját megelőző 8 napon belül, jelen megrendelő lap 1. pontjában meghatározott összegről számlát állít ki. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon belül készpénzfizetéssel, írásos úton, előre egyeztetett módon történik.
 9. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, melynek mértéke hatályos jogszabályok alapján kerül kiszabásra.
 10. A megrendelt hirdetés - pénzügyi kötelezettsége nélkül - maximum az adott lapszám lapzártája előtt 2 nappal, írásban mondható le. Határidő utáni elállás esetén a Megbízott jogosult bánatpénz címen a hirdetési díj 50%-át kiszámlázni.
 11. Amennyiben jelen megbízás a Megbízó hibájából bármely feltételében nem teljesül, úgy a fent rögzített hirdetési kedvezményt a Megbízó elveszíti, azt a Megbízott jogosult a Megbízó felé kiszámlázni.
 12. A hirdetés megjelenésének meghiúsulása esetén, amennyiben az a Megbízott hibájából történt, a Megbízottat a befizetett összeg visszatérítésén kívül semmilyen más anyagi felelősség nem terheli.
 13. A Megbízó kártérítésre vonatkozó igényéről a megjelenés dátumát követő 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a Megbízottat, mely határidőt a felek jogvesztő határidőként fogadnak el. A Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért, mely az általa biztosított eredeti anyagok rossz minőségéből vagy hiányosságából fakadnak. A nyomdai megjelenítés során a megfelelően leadott eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín-vagy tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
 14. A Megbízott mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő olyan behúzott vagy befűzött termékek tartalmát és minőségét illetően, melyeket nem maga szerkesztett vagy készített.
 15. A Megbízó teljes körű helytállással tartozik a Megbízott felé arra az esetre nézve, ha a hirdetéssel összefüggésben harmadik személy vagy hatóság a Megbízottal szemben követelést támaszt. A Megbízó szavatol különösen azért, hogy a hirdetés nem sérti a szerzői jogi-, a védjegy- és versenytörvény rendelkezéseit, illetve a gazdasági reklámokról és azok közzétételéről szóló törvények előírását.

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták, közösen értelmezték, és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hitelesítik.

1 Kéziratnak minősül minden nyers szöveg, ábra, logó, képanyag, melyet a Megbízó a Megbízott számára biztosít megrendelésének elkészítése céljából.

2 Nyomdakész hirdetési anyagnak minősül minden digitális formában elkészített képi és szöveges anyag, mely megfelel a We! Magazin Média ajánlatában szereplő minőségi kritériumoknak. A nem nyomdakész anyagok szerkesztési jogát fenntartjuk.